Al setembre del 2016 COMPROMIS va presentar una proposició no de llei perquè el Govern no ratificara l’Acord d’Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d’Estats d’Àfrica del Sud subscrit per la Comissió Europea, on ja alertàvem dels danys que aquest acord produiria a la citricultura espanyola.

Al mateix temps, demandàvem en aqueixa proposició que es garantira que les importacions procedents de Sud-àfrica compliren amb els mateixos requisits que la producció europea, i alertàvem del perill de contagi de la plaga de la “taca negra”, d’extrema gravetat, que pateix la producció d’aqueix país i que pot arribar amb els cítrics que s’importen d’aqueix país i afectar  la citricultura europea.

Ara comprovem que ha succeït el que alertem i que el Govern ha fet cas omís de la proposició aprovada, sense haver actuat i sense mostrar sensibilitat alguna sobre aquest tema.  Ens trobem que l’actual campanya citrícola s’ha vist truncada, que els preus són ruïnosos per al citricultor i que la fruita s’està amuntegant en els camps, de manera que s’estan aprofitant dels llauradors intentant comprar-los “A resultes”, la qual cosa es traduirà en pèrdues per al sector que poden portar a la desaparició dels agricultors.

Per això, i a la vista del que assenyala l’Acord d’Associació Econòmica de la Unió Europea amb la Comunitat d’Estats d’Àfrica del Sud en el seu article 34.2 que assenyala que podran adoptar-se les mesures de salvaguarda de durada limitada que suposen una excepció a l’acordat. Aquestes mesures de salvaguarda no excediran del necessari per a remeiar o evitar el perjudici greu o les pertorbacions.”

Aquest problema es produirà en totes les campanyes citrícoles i quan la Comissió reaccione i actue la pertorbació ja s’haurà donat, la qual cosa haurà aprofundit la ruïna dels citricultores. No és just que per a beneficiar a uns pocs, s’arruïne per aquestes pràctiques a sectors que donen treball a moltes persones com és el cultiu de cítrics i la seua comercialització, que permet repartir de forma molt distributiva rendes en zones rurals i entre milers de treballadors. Per això es proposa instar al Govern Espanyol a que:

  1. Amb caràcter urgent sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de la clàusula de salvaguarda de l’article 34 del citat Acord perquè no s’importen cítrics d’Àfrica del Sud sense garanties per a evitar el contagi de la “taca negra” o citrus black espot, garantint el control mitjançant una inspecció adequada.
  2. Que sol·licite a la Comissió de la UE l’aplicació de les tres mesures que contempla l’art. 34 apartat 3 en un grau suficient per a evitar les pertorbacions en el sector citrícola.
  3. Que inste a la Comissió Europea que agilite els tràmits per a facilitar a les Organitzacions de Productors la retirada de 250.000 tones de cítrics del mercat en fresc, dotant amb suficient pressupost els programes operatius destinats a tal mesura.
  4. Que es genere una partida pressupostària suficient per a la retirada de cítrics del mercat en fresc d’aquells agricultors no pertanyents a cap Organització de Productors.