La fibromiàlgia és una síndrome crònica caracteritzada pel dolor generalitzat que, en alguns casos, pot arribar a ser invalidant; és un problema important de salut per la seua elevada prevalença i morbiditat. Es tracta d’una síndrome complexa, d’etiologia desconeguda, evolució variable i que amb freqüència va associat a altres patologies per a les quals no existeixen criteris comuns sobre el diagnòstic i tractament per al conjunt del Sistema Nacional de Salut (SNS).

El SNS té com a objectiu l’elaboració d’estratègies per a millorar la qualitat en l’atenció sanitària en determinades patologies de gran prevalença o cost social i econòmic; aquestes estratègies s’elaboren de manera conjunta i coordinada entre tots els serveis de salut de les comunitats i ciutats autònomes, amb la finalitat de reforçar els principis d’equitat i cohesió en l’assistència sanitària de tots els ciutadans.

L’elaboració de les estratègies és un procés molt definit i consolidat, i correspon al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), a proposta del ministeri amb competències en matèria de salut, decidir les patologies concretes sobre les quals actuar.

En aquest sentit, la Comissió de Sanitat i Consum, es va reunir del 17 de setembre de 2018, per debatre el text de la Proposició no de llei per a la “la millora en l’atenció sanitària en la fibromiàlgia” que finalment ha sigut aprovat per aquesta comissió segons l’article 162 del Reglament de les Corts que l’ FVMP fa seua per a donar suport aquesta proposició no de llei amb les següents propostes d’acord:

 1. Instar al Consell de la Generalitat a dirigir-se al govern central per a instar-li que, a través i en el marc del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, avalue i actualitze el document sobre la fibromiàlgia elaborat pel Ministeri de Sanitat, revisat en 2011, amb la finalitat d’elaborar una vertadera estratègia nacional sobre la malaltia esmentada.
 2. Instar al Consell a demanar al govern central a reconeixer els efectes impeditius que tenen les malalties englobades dins de la síndrome de sensibilitat central respecte al treball i, en aquest sentit, adaptar les decisions de l’INSS per al reconeixement com a causes d’incapacitat.
 3. Instar al Consell de la Generalitat perquè la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
  • Desenvolupe les actuacions necessàries per a millorar el diagnòstic i el tractament de la fibromiàlgia.
  • S’aposte per la informació, la sensibilització i la difusió del coneixement de la malaltia.
  • S’impulse la investigació sobre aquesta patologia introduint la variable de gènere i garantint la suficient formació dels metges d’atenció primària en el diagnòstic i el tractament d’aquestes malalties.
  • Estudie els efectes de la fibromiàlgia sobre la capacitat i el desenvolupament laboral de les persones afectades i definisca criteris de valoració com a causa d’incapacitat laboral o d’adaptació i canvi de lloc de treball.
  • Revise el document titulat Atenció a pacients amb fibromiàlgia, de l’any 2014.
  • Estudie la creació d’una xarxa en la qual es facilite la confirmació diagnòstica i el tractament en els casos en què així ho requerisquen totes les patologies que puguen englobar-se dins de la síndrome de sensibilitat central des d’un punt de vista multidisciplinari.
 4. Una vegada aprovada aquesta moció enviar-la el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.