Pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs NO)

Després d’anys de treball realitzat per la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internament (CIEs NO) i les diferents organitzacions de defensa dels Drets Humans en general, i dels drets de les persones migrants en particular, s’ha aconseguit visibilitzar la realitat dels Centres d’Internament d’Estrangers i denunciar l’opacitat i impunitat que els envolta.

Com a conseqüència del treball realitzat amb les institucions i partits polítics, el quinze d’octubre d’enguany, les Corts Valencianes van aprovar una proposició no de llei en la qual es condemnen les identificacions policials per perfil ètic i es declara el territori valencià zona lliure de Centres d’Internament d’Estrangers, instant al Govern Central a iniciar el procés de tancament dels CIE.

A més a més, en esta proposició no de llei s’insta al Consell, mentre no es produïsca el tancament definitiu del CIE de Sapadors de València, a constituir una comissió de seguiment permanent sobre el mateix i realitzar una auditoria que permeta revisar i avaluar en profunditat el funcionament actuals dels CIES. Tot açò amb màxima complicitat de les organitzacions i entitats socials associades a la reivindicació del seu tancament i a la defensa dels Drets Humans.

Encara que l’actual marc normatiu de la Unió Europea obliga a l’Estat a expulsar (o regularitzar) les persones que es troben en situació irregular, quan regula l’internament previ a l’expulsió, d’una banda, exigeix que s’adopten “amb eficàcia altres mesures suficients de caràcter menys coercitiu”. Per altra banda, disposa el seu caràcter potestatiu, en establir que “els Estats membres podran mantenir internats als nacionals de tercers països que siguen objecte de procediments de tornada”.

En definitiva, si bé és possible, no és en absolut obligatori que l’Estat espanyol o qualsevol altre estat de la UE compte amb cap CIE. En este sentit, s’ha demostrat i així es constata dia rere dia que els CIE resulten ineficients i innecessaris des del punt de vista de la funció per a la qual van ser creats i que a mésen els CIE espanyols es vulneren els drets més bàsics de les persones privades de llibertat.

Els CIE constitueixen espais opacs en els quals no es garanteixen adequadament drets tan bàsics com la salut física i mental, l’educació o la identitat; però tampoc drets fonamentals com són els drets a la vida personal i familiar, a la intimitat, a la integritat física, a l’accés a la justícia, o fins i tot, a la pròpia vida. Les persones privades de llibertat en un CIE, però també les del seu entorn -familiars, amistats- pateixen una situació personal extremadament dolorosa. I aquest patiment, com també les vulneracions de drets, resulta més greu encara en el cas de les dones. Com afirma l’Associació per a la Prevenció de la Tortura, les dones s’enfronten a major vulnerabilitat i risc que els homes. S’ha provat que, entre les dones tancades en els CIE, hi ha embarassades, víctimes de tràfic de persones amb finalitat d’explotació sexual, possibles sol·licitants de protecció internacional, o mares que, en ser expulsades, deixaran en el territori de l’Estat les seues filles i fills. També s’ha demostrat que les dones en els CIE, lluny de rebre una atenció adequada a les seues circumstàncies, són objecte de tot tipus de discriminacions i abusos directes i indirectes.

Finalment, no podem obviar la connexió que existeix entre l’ús de controls policials basats en perfils ètnics, l’internament en CIE, els vols de deportació i la pràctica d’expulsions sense les degudes garanties jurídiques, tant des de comissaries com des dels CIE.

Són els ajuntaments i ens locals, en tant que espais polítics de proximitat entre la ciutadania i les institucions, qui han de fomentar el desenvolupament de la democràcia i la igualtat en l’exercici dels drets, per la qual cosa, prenent en compte els principis de proximitat i subsidiarietat, han de reclamar la garantia dels principis i drets constitucionals i internacionals. Per això hem presentat aquesta moció sol·licitant l’aprovació de la següent proposta d’acord:

  1. Manifestar el compromís de l’Ajuntament a treballar per l’eradicació del racisme en la seua ciutat i per a garantir la igualtat de drets i oportunitats per a tots els seus ciutadans i ciutadanes.
  1. Manifestar el compromís d’emprendre mesures municipals sobre la base de la legalitat i competències existents, amb l’objectiu de garantir que cap persona siga identificada i detinguda per qüestions racials i privada de llibertat pel sol fet de trobar-se en situació administrativa irregular. Sobre la base d’això es comunicarà als diferents cossos policials que actuen en la ciutat, de forma escrita i mitjançant els organismes de coordinació existents, l’oposició d’aquest Ajuntament a la identificació basada en perfil racial, la detenció i trasllat als CIE de cap veí o veïna del municipi.
  2. Incloure en els convenis amb les empreses adjudicatàries per al transport públic un compromís de garantia del dret a la mobilitat de totes les persones, mitjançant un ús de les xarxes de transport públic que no es veja pertorbat per identificacions racials. Així com instar expressament al personal contractat per al desenvolupament dels serveis de transport, que no col·labore en la realització d’identificacions basades en perfil racial, i que, en el cas que hi haja una persona que no tinga documentació acreditativa d’una situació administrativa regular, no es done avís als cossos policials.
  3. Adherir-se als acords arribats en la Proposició No de Llei de tramitació especial d’urgència sobre el tancament del centre d’internament d’estrangers de Sapadors.
  4. Instar el Govern de l’Estat espanyol que inicie un procés que conduïsca al tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers; i que, en concret, en el termini més breu possible i en un màxim de sis mesos acorde el tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors (València).
  5. Instar el Govern que cessen les deportacions exprés, mitjançant les quals la policia deporta veïnes i veïns del municipi sota un règim de detenció de 72 hores, sense previ avís i sense que, en molts casos, intervinga cap tipus d’assistència lletrada.
  6. Instar el Ministeri de l’Interior perquè derogue, per vulnerar els drets fonamentals de qui habiten en el municipi, el Protocol de Deportació de la Policia Nacional de 2007 que permet, entre altres mesures vulneradores de drets, la sedació forçosa, la immobilització mitjançant camises de força, brides o corretges de les persones que van a ser deportades.
  7. Instar el Ministeri de l’Interior perquè no es realitzen deportacions en vols col·lectius, en els quals s’ha constatat un gran nombre de situacions de vulneració de drets, tant en el procediment que s’empra per a completar les places de cada aeronau, com en els propis vols.
  8. Instar al Ministeri de l’Interior perquè no es realitzen deportacions i que garanteixi la lliure circulació de persones independent de la seua nacionalitat.

 

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *