La contaminació lumínica és una contaminació ambiental produïda per l’emissió de llum directa o indirecta cap a l’atmosfera, procedent de fonts artificials nocturnes amb intensitats, direccions, rangs espectrals (colors) i horaris inadequats. Així, l’excés de llum, els colors inadequats i la incorrecta orientació de les lluminàries són les causes principal s de la contaminació lumínica.

La contaminació lumínica en l’espai de l’horta valenciana s’ha incrementat moltíssim en els últims anys com a conseqüència del creixement urbanístic i per una concepció errònia que equipara més llum amb més seguretat.

Cal assenyalar que l’alternança llum/foscor ha estat un paràmetre ambiental totalment estructurador en l’evolució de la vida des de la seua aparició, i continua sent-ho perquè regula els cicles biològics, tant de l’ésser humà com dels animals, les plantes silvestres i els cultius.

La contaminació lumínica és un fenomen global que esta dins del procés de distanciament de la natura que els humans estan provocant des de fa anys. L’efecte més contrastat és la disrupció del cicle circadià que regula el nostre “rellotge biològic” intern, cosa que provoca l’alteració del son (problemes d’insomni). La medicina considera el son com una de les funcions vitals del cos, com la respiració o la digestió. Així, l’hormona melatonina només es produeix en la foscor. Actualment s’estan investigant unes altres possibles afeccions causades per la inhibició de la producció d’aquesta hormona, com ara alguns trastorns psiquiàtrics, malalties cardiovasculars, trastorns immunològics i metabòlics, i fins i tot el desenvolupament de cert tipus de càncer (de pit en dones, de prostata en homes).

Per altra part, el color de lallum de les lluminàries instal·lades és molt important. La tendència actual a instal·lar llums excessivament blanques amb temperatures de color elevades esta canviant el color de la nit El cel nocturn es fa més blavós a causa de la forta component blava d’aquestes llampades i esta llum blava és la més contaminant ja que és la que més afecta la producció de melatonina i també la biodiversitat.

Un altre aspecte a tindre en compte és el vessant economic: la llum emesa en direcció al cel no és gratuïta. Es calcula que un 30% de la llum dels nostres pobles i ciutats es podria estalviar només amb l’ús de lluminàries totalment apantallades, sense emissió per damunt de l’horitzontal. De fet, no fer-ho així és un malbaratament energètic i causa d’un problema de residus.

Els propòsits d’esta iniciativa és, per una banda, aconseguir que els ajuntaments adopten sistemes d’enllumenat públic eficients i menys contaminants i, per una altra, que s’aprove una llei autonòmica de prevenció de la contaminació lumínica i defensa del cel fosc que regule la il·luminació nocturna per a reduir de forma significativa els desmesurats índexs de contaminació lumínica que afecten una gran part del territori valencià, especialment el seu litoral i les zones urbanes i industrials. D’esta forma la nostra comunitat se sumaria a les comunitats autònomes que ja disposen de legislació en aquesta matèria.

Per aconseguir-ho demanem que la normativa incloga els aspectes següents que ens comprometem a aplicar:

  1. Instal·lar lluminàries que només emeten llum per davall de l’horitzontal, tot evitant completament l’emissió de llum cap al cel, en direcció horitzontal, o cap a l’interior dels habitatges i dirigida només cap a la zona que es desitja il·luminar.

  2. Limitar les llampades amb llum massa brillant (amb la voluntat d’eliminar-les), sobretot les de llum blanca amb fort component blau, i tendir a substituir-les per llum càlida de temperatura de color menor de 2700 K, així com altres limitacions a la radiació en la zona del blau, d’acord amb les recomanacions dels experts i segons la zonificació del territori.

  3. Evitar l’excés de flux lluminós en l’enllumenat públic i complir els nivells requerits per a l’enllumenat de vials i carreteres, tot salvaguardant la seguretat, però propiciant-ne una reducció substancial.

  4. Apagar els llums quan la zona il·luminada no estiga en ús.

  5. Tendir al descens del flux instal·lat, de la mateixa manera que es tendeix a la reducció d’uns altres contaminants .

  6. Conscienciar els comerços o les activitats privades perquè instal·len una il·luminació no contaminant amb horaris d’encesa i apagada apropiats d’acord amb les línies d’esta declaració.