L‘any 2016 diversos municipis de I’Horta Nord demanàreajuda a la Diputació de València i a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per tal de desenvolupar una xarxa per a ciclistes i vianants que intercomunicara els municipis de la comarca que, a més, facilitaral’accés a la costa.

Esta moció es proposa tenint en compte els següents antecedents: l‘any 2016 diversos municipis de I’Horta Nord demanàreajuda a la Diputació de València i a la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per tal de desenvolupar una xarxa per a ciclistes i vianants que intercomunicara els municipis de la comarcaique, a més, facilitaral’accés a la costa.

Fruit d’aquelles reunions, la Diputació de Valencia va desenvolupar un estudi marc en col·laboració amb els ajuntaments. Per a concretar un pla d’actuacions en este sentit, els municipis varen constituir una Comissió de Treball Permanent per tal de coordinar-se en el desenvolupament dels plans i tirar endavant un projecte comú. D’ací naix la necessitat de signar un Pacte per la Mobilitat no Motoritzada per I’Horta Nord.

Per altra banda, al mateix any 2016, la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de la Generalitat Valenciana va impulsar, junt amb les Diputacions i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies el Pacte Valencià per la Mobilitat Segura i Sostenible. L’ Ajuntament de Bonrepos i Mirambell es va adherir a este pacteen el pIe celebrat el dia 17 de juliol de 2018.

Donat que amb l’adhesió comporta l’assumpció per part de l’ajuntament d’una serie de compromisos relacionats amb la disminució per part de la població de 1 ‘ús de transport motoritzat de forma progressiva, entenem que alguns dels compromisos sobrepassen l’àmbit municipal i requerixen una coordinació amb la resta de pobles de la comarca. Amb esta moció es pretén l’adhesió al Pacte per la mobilitat no motoritzada per l’Horta Nord, amb la posada en marxa d’una sèrie de compromisos per tal d’implementaruna vertaderaxarxa ciclista i per a vianants en elsnostres termes municipals de manera que:

– Es resolguen les deficiències i completar els trams de carril bici actuals per a definir una vertadera xarxa ciclista comarcal.

– S’equipare un conjunt ampli de llocs d’estacionament de bicicletes.

– Es delimite l’amplària mínima de les voreres sense obstacles.

– Es realitzen campanyes de comunicació per a la difusió i sensibilització de la ciutadania,

– Es revisen les ordenances municipals conforme als principis expressats en este pacte. –

– Es cree una comissió de treball permanent informant a la ciutadania sobre l’evolució dels indicadors que s’establisquen per a valorar la transició de l’actual model de mobilitat cap a un altre més sostenible.