Davant la situació plantejada per la declaració de l’Estat d’Alarma amb la publicació del RD463/2020 i següents, han quedat limitats els desplaçaments de la població.

Aquests desplaçaments queden supeditats a que es realitzen per certes causes estipulades en el propi Decret on al seu article 7 defineix certs desplaçaments autoritzats. Més en particular, s’autoritzen:

«a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. […]

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. […]

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente…«

Segons açò, queden autoritzats els desplaçaments dels llauradors i ciutadans en general que cultiven terres, ja siga per a venda o per a autoconsum.

No obstant l’obvietat, certes forces d’ordre públic, tenen diferents apreciacions respecte de l’aplicació de la norma, motiu pel qual, estimem necessari que des de l’Alcaldia, es generen autoritzacions a qui les necessite per tal de donar cert grau de seguretat front al desplaçament necessari. Aquest desplaçament haurà de ser complint les mesures d’obligat compliment que publiciten les autoritats competents i per a tasques necessàries de collita o indispensables de cultiu, no sent adequat per a tasques simples de manteniment segons la guia publicada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Actuacions semblants es realitzen a d’altres municipis com a València a través del Consell Agrari.